Appetizer / Salad

seafood jap-chae

haemul pajeon

crispy fried “mandu” (korean)

crispy fried shrimps

kaisen salad (japanese)

gyu shabu sarada (japanese)

buri harami (japaense)

maguro tataki (japanese)

squid salad

spicy snail